Over VLOCA

In Vlaanderen is er nood aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur waarmee je data tussen verschillende bestuursniveaus kan uitwisselen. Enkel zo kan Vlaanderen een slimme topregio worden in Europa.

Een nieuwe Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) biedt de oplossing. Daarmee kunnen we evolueren van een verzameling van slimme eilanden in Vlaanderen tot een duurzame slimme regio.

Wat is het doel van VLOCA?

De doelstelling van VLOCA is tweeledig. Enerzijds wil VLOCA in co-creatie met kenniscentra, bedrijven, lokale besturen en burgerorganisaties een gedragen referentiekader, dat bestaat uit principes, concepten en architectuurcomponenten, tot stand brengen. Dit moet gaandeweg leiden tot een beheersbare open city architectuur voor slimme steden en gemeenten. Anderzijds is het de bedoeling om bovenstaande (eerste) resultaten door te vertalen naar een draaiboek voor aanbestedende (lokale) overheden. Dit draaiboek moet hen ondersteunen om nieuwe smart city initiatieven uit te rollen, conform de Vlaamse Open City Architectuur.

Wat is VLOCA?

VLOCA is de overkoepelende Vlaamse structuur om de veelheid aan lokale initiatieven te stroomlijnen. Nu ontwikkelen we heel gefragmenteerd oplossingen om data te capteren, die te verwerken en om te zetten tot nuttige informatie voor beleidsmakers. Die fragmentatie leidt tot verwarring en inefficiëntie. Met VLOCA bieden we een bouwplan voor een slimme gemeente, stad of regio aan zodat lokale besturen niet telkens opnieuw het warm water moeten uitvinden. Via VLOCA kunnen lokale besturen gemakkelijk gebruik maken van reeds bestaande kennis en initiatieven.

Wie is er betrokken in VLOCA?

Imec en VITO ontwikkelen VLOCA in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de ontwikkeling van de VLOCA gaan Imec en VITO co-creatief aan de slag met lokale besturen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden om te komen tot een breed gedragen referentiekader voor projecten in slimme steden, gemeenten en Vlaanderen. Dit referentiekader bevat onder andere afspraken en richtlijnen over de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende IT-systemen. Die gedeelde visie over een open digitale architectuur moet leiden tot efficiëntere digitale oplossingen voor (lokale) besturen.

Hoe gaat VLOCA in zijn werk?

De betrokkenheid van lokale besturen is cruciaal. Elke stad of gemeente kan een digitaal bouwplan voor zichzelf uitvinden maar dat is niet efficiënt en leidt tot verschillende visies. Door hier op een Vlaamse schaal aan te werken komen we tot één uniforme architectuur die richtinggevend kan werken voor alle lokale besturen én de bedrijfswereld, want zij zullen de slimme toepassingen van morgen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de VLOCA vergt maatwerk. Daarom wordt dit een participatief traject met de lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers, en onderzoeksinstellingen. De focus zal liggen op de lokale besturen om het verhaal van de slimme stad ook behapbaar te houden voor de kleinere gemeenten die over minder technische expertise beschikken.

Om die ontwikkeling tastbaar te maken worden concrete thematische trajecten uitgewerkt waarbinnen die ontwikkeling kan plaatsvinden. Door dit in verschillende trajecten te ontwikkelen, ontstaat een generieke Vlaamse Open City Architectuur die dan weer kan toegepast worden op nieuwe thema’s.

De kennishub wordt bovendien een plek voor co-creatie met alle betrokkenen. Deelnemers kunnen er samen de standaarden, principes of technische specificaties ontwikkelen.